Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

 • Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

  @ Cambodia


  So iss es..........

  Und "Zocki" muss natürlich dabei sein. Seit rund 2.07 SEK, was denn sonst.......


  Gruss

  Dr.Zock

  Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

 • OBD

  @ Zocki + Thom:


  Tut mir leid, ich hoffe, Ihr habt mit den anderen Engagements zurzeit mehr Erfolg! Auch ich habe mit solchen Aktien Lehrgeld bezahlt!


  @ Thom:


  Liest Du noch im Forum mit?

 • Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

  @ Cambodia


  Nun, solange die grossen Adressen an OBD festhalten ( ENI ) sieht es nicht so aus dass das zeitliche bei OBD bereits beschlossene Sache ist. Ärgerlich ist dieses herumgehopple auf tiefstem Niveau allemal. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.


  Vor 2013 / 2014 / 2015 sehe ich allerdings kein Lichtlein. Und wenn wir wirklich in eine Phase der Staatenpleite rutschen sollten, dann wird es noch sehr viel länger gehen. Die Produkte die OBD herstellen werden von der produzierenden Industrie einfach noch nicht nachgefragt


  Es handelt sich eben immer noch nur um Universitäten welche deren Sindre 60-er einkaufen. Dies zu Forschungszwecke. Und damit lässt sich einfach kein nennenswerter Betriebserfolg generieren.


  Also Top oder Flop heisst die Devise


  Gruss

  Zocki

  Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

 • OBD

  @ Zocki:


  Dank netten Aktionären wie Dir mit teils schönen Visionen betreffend Bio- oder eben Nanotechnologie können solche Geldvernichtungsinstitute wie Obducat jahrelang überleben und durch die Herausgabe von neuen Aktien den Aktionären immer wieder neuen finanziellen Schaden zufügen!


  Meine Feststellung ist deshalb:


  1. Du weisst dies selbst! :!:

  2. Aktionäre leiden gerne! :!:

  3. Solche Aktionäre hat jede Firma gerne! :!:

  4. Du bist ein ganz netter Mensch! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 • Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

  Hoi Dr.Zock


  Hier hast du nun den Reverssplit. 1:80 Wenn du schwedisch kannst hier.


  5/21/2010 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
  Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 23 juni 2010 klockan 14:00 på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö.  RÄTT TILL DELTAGANDE

  Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 17 juni 2010, dels senast fredagen den 18 juni 2010 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.


  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 17 juni 2010. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.


  I Obducat finns 693.535.261 aktier, varav 19.561.696 A-aktier med tio röster per aktie och 673.973.565 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 869.590.525.  ANMÄLAN OM DELTAGANDE


  Anmälan om deltagande i stämman skall ske under adress Obducat AB (publ), Box 580, 201 25 Malmö, via e-post till cecilia.jureus@obducat.com eller per telefax 040-36 21 60. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på http://www.obducat.com. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.  FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Val av en eller två justeringsmän

  5. Godkännande av dagordning

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

  8. Verkställande direktörens redogörelse

  9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

  10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen innefattande minskning av reservfonden för täckning av förlust

  11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

  12. Fastställande av arvoden åt styrelsen

  13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

  14. Val av styrelse och styrelseordförande samt beslut avseende valberedning

  15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  16. Styrelsens förslag till beslut om (i) riktad nyemission, (ii) ändring av bolagsordningen och (iii) sammanläggning av aktier

  17. Avslutning  PUNKT 10 – UTDELNING

  Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas.  PUNKTERNA 2 OCH 12-14 – STYRELSE M M

  Valberedningen, som består av Aril Isacson (utsedd av European Nano Invest AB), ordförande, Lars Hain (utsedd av Alstermo Bruk AB), Henri Bergstrand (styrelsens ordförande) och Urban Berglund (utsedd av valberedningen som representant för de mindre/medelstora aktieägarna), föreslår följande:

  Ordförande vid stämman: Advokat Anders Forkman.


  Antal styrelseledamöter: Sju ordinarie ledamöter utan suppleanter,


  Styrelseledamöter: Omval av Henri Bergstrand, Lars Montelius och Werner Uhlmann samt nyval av André Bergstrand (tidigare suppleant), Håkan Thorbjörnsson (tidigare suppleant), Antonia Hägg Billing och Patrik Lundström.


  Styrelsens ordförande: Omval av Henri Bergstrand.


  Styrelsearvode: 390.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver skall var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete.  Valberedning: Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter liksom tidigare skall utses genom att styrelsens ordförande senast den 1 september kontaktar de per den 31 juli i aktieboken registrerade fyra röstmässigt största aktieägarna med förfrågan om de önskar företrädas i valberedningen. Om fler än två av dem avböjer deltagande skall styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största aktieägare till dess att två representanter för de större ägarna har accepterat ledamotskap i valberedningen. De utsedda ledamöterna skall tillsammans med styrelsens ordförande, som också skall ingå i valberedningen, därefter utse ytterligare en ledamot som skall representera de medelstora/mindre aktieägarna. Valberedningen, som inom sig skall utse en ordförande, skall utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Bolaget skall svara för sådana utlägg - dock sammanlagt högst 20.000 kronor - som skäligen erfordras för valberedningens fullgörande av sitt uppdrag. Om den valberedningsledamot som representerar de medelstora/mindre aktieägarna lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan representant. Om annan valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall den aktieägare som utsett ledamoten ges tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Om den som utsett en valberedningsledamot har sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Obducat, så att denne baserat på de nya ägarförhållandena inte skulle ha erbjudits plats i valberedningen, får valberedningen besluta att ledamoten skall lämna valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning skall erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen.  Valberedningens motiverade förslag, med upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna, finns tillgängligt på http://www.obducat.com.  PUNKT 15 – RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

  Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget skall erbjuda en sammanlagd ersättning som är marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad de ledande befattningshavarna verkar. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Riktlinjerna överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats.  PUNKT 16 – (i) RIKTAD NYEMISSION, (ii) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH (iii) SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

  För att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier i bolaget, och därmed också en lämpligare aktiekurs, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier 1:80. Ett sådant beslut om sammanläggning förutsätter att bolagsstämman även fattar beslut om en mindre, riktad utjämningemission och om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående förslag.  (i) – Riktad nyemission

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av 64 aktier av serie A och 35 aktier av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett av Obducat utsett värdepappersinstitut. Teckning av de nya aktierna skall ske senast den 5 juli 2010. Teckningskursen för de nya aktierna skall uppgå till 0,10 kronor, vilket motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet till styrelsens förslag samt avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att antalet aktier av serie A respektive serie B i bolaget måste vara jämnt delbart med 80 för att nedanstående förslag till sammanläggning av aktier skall kunna genomföras.


  (ii) – Ändring av bolagsordningen

  Med anledning av nedanstående förslag till sammanläggning av aktier föreslår styrelsen att gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 6 sänks från lägst 330.000.000 och högst 1.320.000.000 aktier till lägst 4.125.000 och högst 16.500.000 aktier.  (iii) – Sammanläggning av aktier

  Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, innebärande att 80 aktier av serie A respektive serie B läggs samman till en aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen skall bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.


  Om en aktieägares innehav av aktier av serie B inte är jämnt delbart med 80 kommer överskjutande antal aktier att säljas på Obducats bekostnad av ett värdepappersinstitut som Obducat utser. Den betalning som flyter in vid försäljningen av sådana överskjutande aktier fördelas mellan berörda aktieägare så snart som möjligt.


  Styrelsen förslag enligt (i) – (iii) ovan skall behandlas av bolagsstämman som ett paket. Respektive delbeslut skall således vara villkorat av att samtliga förslag enligt (i) – (iii) ovan antas. Verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de justeringar i besluten som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering :lol: :oops: :lol: :oops:

 • Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

  Danke Buffet


  Sowas ähnliches habe ich ja schon länger befürchtet. Jetzt ist er da, und es kann wieder ein weiterer Weg bis Null erfolgen.


  Gruss

  Zocki

  Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

 • Re: OBD

  Cambodia wrote:


  Zocki, sie lieben Dich...

 • Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

  @ Cambodia


  Ja, scheint so zu sein......... :lol: :lol: :lol: :lol:


  Gruss und bis bald

  Zocki "der von allen geliebte".......

  nur mein Eheweib hält sich angesichts meinem Depotwert damit etwas zurück

  Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

 • Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

  @ Hans


  Name .........................................B shares......B shares.....B shares

  ..................................................Q3/2009.......Q4/2009......Q1/2010

  European Nano Invest AB .......... 12 338 558... 9 328 241... 4 628 241


  ENI hat massivst verkauft !!!!!! Soviel zu Deinem Statement dass ENI der OBD "die Stange" hält......


  Gruss

  Zocki

  Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

 • Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

  @ Cambodia


  Ich drehe einfach meinen Monitor auf den Kopf, dann sieht der Chart schon wieder ganz anders aus........ :lol: :lol: :lol:


  Gruss

  Zocki

  Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

 • Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

  @ isnaldo


  Ja, ich........, wer denn sonst... :lol: :lol: :lol:


  Ich habe mich allerdings mit einem Totalverlust bereits abgefunden. Bei dieser Bastelbude geht nix mehr. Im besten Falle wird der Laden für einen symbolischen Euro übernommen. Aber wer will denn diesen - bis auf Jahre hinaus - unrentablen Nanoblablabla... schon kaufen ?


  Stünden die Patente wirklich für aussergewöhnliches, oder gäbe es gar ausser Universitäten auch mehr als einen Kunden, bestünde zumindest für die leidgeplagten Aktionäre noch ein Hauch einer Chance, bez. Hoffnung die Verluste zumindest auf bis zu -50% zu limitieren. So aber wie die Sache aussieht wird es wohl für alle "Träumer" zu einem Totalverlust kommen.


  Zum wiederholten Male:

  FINGER WEG VON DIESEM ZEUGS !!!!!


  Zur Erinnerung:

  Seit dem Reverse Split 1:80 vor rund 4 Wochen ist der Kurs abermals um fast 50% gesunken !!! Das sagt wohl genug aus was die Anleger von dieser Bastelbude halten..... !!!


  Gruss

  Dr.Zock

  Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

 • Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

  Quote:

  Quote
  Zum wiederholten Male:

  FINGER WEG VON DIESEM ZEUGS !!!!!


  und mir sagen, ich solle investieren!


  Danke für den Tipp Zocki!


  :evil:


  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

  Geht mit Gott, aber geht!

 • Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

  Dir habe ich den Tipp gegeben weil ich wusste dass Du ein Zocker bist.... :lol:

  Aber ausser Dir und mir gibt es ja noch "Anleger". Und die dürfen keinesfalls das Zeugs anfassen.


  Aber ehrlich gesagt habe ich nicht mit einer weiteren Kurshalbierung innert 4 Wochen gerechnet. Diese Bruchbude schafft es wirklich sogar mich zu überraschen, und das will was heissen....


  :lol: :lol: :lol:


  Gruss

  Zocki

  Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

 • Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

  @ Treadbüsischmusetigermitzekatze.....


  Du meinst wohl "President" der Clochards....!!!


  :lol: :lol: :lol:


  Habe mal nachgerechnet. Um meinen EP wieder zu erreichen, muss OBD lediglich um läppische +1'198% steigen.........

  Also mit entsprechender Geduld sollte das doch zu machen sein..... :lol: :lol: :lol:

  Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )